آچمز: قهرمانان شطرنج ایران از آغاز تاکنون

ردیف

سال

قهرمان شطرنج ایران

1

1335

یوسف صفوت

2

1336

یوسف صفوت

3

1337

هوشنگ مشیان

4

1338

یوسف صفوت

5

1339

روبرت لاله زاریان

6

1340

تورج ابراهیمی

7

1341

مرتضی حمصیان

8

1342

منصور جلوه

9

1343

کیخسرو کهیایی

10

1344

یوسف صفوت

11

1345

محمدحسین فربود

12

1346

محمدحسین فربود

13

1347

ناصر حمصی

14

1348

ناصر حمصی / مرتضی حمصیان

15

1349

ناصر حمصی

16

1350

خسرو شیخ هرندی

17

1351

کامران شیرازی

18

1352

مهرشاد شریف

19

1353

مهرشاد شریف

20

1354

مهرشاد شریف

21

1355

مهرشاد شریف

22

1356

مهرشاد شریف

23

1359

مهرشاد شریف

24

1369

خسرو شیخ هرندی

25

1370

هادی مومنی

26

1371

حسین آریانژاد

27

1372

هادی مومنی

28

1373

اسماعیل صفرزاده

29

1374

حسین آریانژاد

30

1375

محمد دلجو

31

1376

احسان قائم مقامی

32

1377

حسن عباسی فر

33

1378

احسان قائم مقامی

34

1379

احسان قائم مقامی

35

1380

الشن مرادی ابدی

36

1381

احسان قائم مقامی

37

1382

محسن قربانی

38

1383

احسان قائم مقامی

39

1384

مرتضی محجوب

40

1385

احسان قائم مقامی

41

1386

احسان قائم مقامی

42

1387

مرتضی محجوب

43

1388

احسان قائم مقامی

44

1389

احسان قائم مقامی

45

1390

احسان قائم مقامی

/ 0 نظر / 50 بازدید