مبحث پنجم: اثربخشی عملکرد ورزشی/

مبحث پنجم:
اثربخشی عملکرد ورزشی/
از سلسله مباحث کاربردی در حوزه روانشناسی ورزشی/
تهیه و تدوین:مجید کرامتی مقدم
برای ارزیابی اثربخشی عملکرد می توان از فرمول پیترتری(۱۹۸۹) استفاده نمود.
وی معتقد است که عملکرد ورزشی از سه عامل آمادگی جسمانی، مهارتهای فنی و آمادگی روانشناختی ناشی می شود.
این الگوی سه بعدی اهمیت آمادگی در تمام موارد فوق مهم محسوب می گردد و نقص در هر یک از این سه مورد را می توان علت کاهش عملکرد دانست.
بنابراین اگر یک بازیکن فنی در یکی از موارد روانشناختی و یا جسمی ضعفی داشته باشد، نخواهد توانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.
به نظر می رسد که اندازه و اهمیت این سه عامل بستگی به موارد زیر دارد:
۱ فرهنگ ملی
۲ نوع ورزش
۳_ تفاوت های فردی
منبع: کاربرد روانشناسی در ورزش(ریچارد چی بوتلر)
@mentalskills
/ 0 نظر / 60 بازدید