/ 4 نظر / 7 بازدید
لیلا

با سلام از اینکه حرف حق تلخ است شکی نیست و همه می دانیم که به مذاق مسئولان خوشایند نیست اما به راستی که حقیقت همین است که جوانی دلسوز از خود مردم و با مردم با درایت و شجاعت هر چه تمام افکار را متوجه نابسامانی ورزش و سوء مدیریت ورزش استان می نماید و از درد جانسوز جوانان سخن می گوید این بی تدبیری قطعا ماحصل انتخاب افراد غیرعلمی و کم تجربه در عرصه ی پست های کلیدی ورزش استان می باشد. مسئولان باید بپذیرند که جوانان خطه لرستان هوشیارتر از آنند که از خطاهای آنان چشم پوشی کنند. امیدواریم نمایندگان منخب مردم نسبت به انتخاب گزینه برتری که شایسته اعتماد مردم و جوانان باشد را بر کرسی اداره ی ورزش استان بنشانند تا کمتر شاهد تضییع حقوق جوانان شویم.

لیلا

با سلام از اینکه حرف حق تلخ است شکی نیست و همه می دانیم که به مذاق مسئولان خوشایند نیست اما به راستی که حقیقت همین است که جوانی دلسوز از خود مردم و با مردم با درایت و شجاعت هر چه تمام افکار را متوجه نابسامانی ورزش و سوء مدیریت ورزش استان می نماید و از درد جانسوز جوانان سخن می گوید این بی تدبیری قطعا ماحصل انتخاب افراد غیرعلمی و کم تجربه در عرصه ی پست های کلیدی ورزش استان می باشد. مسئولان باید بپذیرند که جوانان خطه لرستان هوشیارتر از آنند که از خطاهای آنان چشم پوشی کنند. امیدواریم نمایندگان منخب مردم نسبت به انتخاب گزینه برتری که شایسته اعتماد مردم و جوانان باشد را بر کرسی اداره ی ورزش استان بنشانند تا کمتر شاهد تضییع حقوق جوانان شویم.

لیلا

با سلام از اینکه حرف حق تلخ است شکی نیست و همه می دانیم که به مذاق مسئولان خوشایند نیست اما به راستی که حقیقت همین است که جوانی دلسوز از خود مردم و با مردم با درایت و شجاعت هر چه تمام افکار را متوجه نابسامانی ورزش و سوء مدیریت ورزش استان می نماید و از درد جانسوز جوانان سخن می گوید این بی تدبیری قطعا ماحصل انتخاب افراد غیرعلمی و کم تجربه در عرصه ی پست های کلیدی ورزش استان می باشد. مسئولان باید بپذیرند که جوانان خطه لرستان هوشیارتر از آنند که از خطاهای آنان چشم پوشی کنند. امیدواریم نمایندگان منخب مردم نسبت به انتخاب گزینه برتری که شایسته اعتماد مردم و جوانان باشد را بر کرسی اداره ی ورزش استان بنشانند تا کمتر شاهد تضییع حقوق جوانان شویم.

شادی

با سلام دوست عزیز خیلی خوشحالم که در این استان کسی هست که با قلم رک و بی پروایش همه مشکلات و اشفتگی های ورزش استان را برای همه دوستداران ورزش و کسانی که میخواهند در این راه قدم بردارند بیش از این اشکار نمودهامیوارم که دوست عزیز در راهی که قدم برداشتی موفق باشی