فرم تصحیح شناسه عضویت در سایت فدراسیون بین المللی شطرنج

 فرم تصحیح شناسه عضویت در سایت فدراسیون بین المللی شطرنج


ویژه افرادی که دارای دو یا چند شناسه فیده و درجه بین المللی می باشند و یا
افرادی که به علت داشتن دو یا چند شناسه مختلف، بدون درجه باقی مانده اند!
دیگر مشکلات خود را به رایانامه Rating@ircf.ir ارسال کنید

/ 0 نظر / 6 بازدید