مباحث مطرح شده روان نشاسی ورزشی

فهرست سی و دو عنوان مطرح شده در کانال مهارتهای روانی با موضوعاتی کاربردی و محوریت روانشناسی ورزشی
 
مبحث اول:تعاریف کلی از سازگاری با فشار روانی
مبحث دوم:وقایعی که به طور بالقوه استرس زا هستند
مبحث سوم:روش های مختلف سازگاری با فشار روانی
مبحث چهارم:حرکت به سوی الگوهای روانشناختی در ورزش
مبحث پنجم:اثربخشی عملکرد ورزشی
مبحث ششم:توقعات و تاثیر آن بر روی اضطراب رقابتی و نتیجه گیری
مبحث هفتم:وراثت، شخصیت و الگوها در ورزش
مبحث هشتم:پرخاشگری
مبحث نهم:روانشناسی ورزشی آکادمیک
مبحث دهم:تمرین بدنی و افسردگی
مبحث یازدهم:معرفی پرسشنامه های روانشناسی در ورزش
مبحث دوازدهم:حالات خلقی
مبحث سیزدهم:انگیزش
مبحث چهاردهم:خوش بینی و ورزش
مبحث پانزدهم:هدف گزینی در ورزش
مبحث شانزدهم:زندگی حرفه ای ورزشکاران(نظریه پیری شناسی و نظریه زوال شناسی)
مبحث هفدهم:فنگ شویی در ورزش
مبحث هجدهم:استعدادیابی از منظر روان شناسی ورزشی
مبحث نوزدهم:مربی پذیری
مبحث بیستم:چهار موضوع فریبنده
مبحث بیست و یکم:ارتباط درست و موثر مربی با بازیکنان
مبحث بیست و دوم:چرا ورزشکاران تمرکزشان را از دست می دهند؟
مبحث بیست و سوم:خودآگاهی
مبحث بیست و چهارم:تحلیل رفتگی مربیان
مبحث بیست و پنجم:پایبندی به ورزش و تمرینات
مبحث بیست و ششم:تقویت اجتماعی و تسهیل اجتماعی در ورزش
مبحث بیست و هفتم:اسناد درونی و بیرونی
مبحث بیست و هشتم:راهبردهای محرک در ورزش
مبحث بیست و نهم:فرسودگی روانی در ورزش
مبحث سی ام:تاثیر تمرینات ورزشی بر بهداشت روانی
مبحث سی و یکم:مبانی روانی دوپینگ در ورزش
مبحث سی و دوم:فضای رختکن بین دو نیمه از منظر روان شناسی ورزشی
@mentalskills
/ 0 نظر / 110 بازدید