سازماندهی و حل مساله (بررسی بر روی شطرنج بازان)

سازمان دهی دانش و حل مساله
تهیه و تدوین: مجید کرامتی مقدم
گروهی از پژوهشگران برای کشف آنچه افراد خبره می دانند و انجام می دهند تلاش کرده اند(چیس و سایمون ۱۹۷۳) آنها در جستجوی این بودند که چه چیز بازیکنان خبره شطرنج را از بازیکنان مبتدی متمایز می کند.
این پژوهشگران در یکی از مطالعاتشان از بازیکنان خبره و مبتدی خواستند نگاهی کوتاه به یک صفحه شطرنج با مهره های روی آن بیندازند و سپس موقعیت مهره های شطرنج را روی صفحه به یاد آورند.
به طور کلی عملکرد افراد خبره نسبتا بهتر از افراد مبتدی بود.
اما زمانی آنها عملکرد بهتری داشتند که موقعیت مهره های شطرنج بر روی صفحه در قالب بازی واقعی شطرنج معنادار بود(نک.دی گروت، ۱۹۶۵ ویسنته و دی گروت ۱۹۹۰)
اگر مهره ها به صورت تصادفی روی صفحه پخش شده بودند، افراد خبره بهتر از افراد مبتدی موقعیت آنها را به یاد نمی آورند.
(از کتاب روان شناسی شناختی، نوشته؛ رابرت استرنبرگ، ترجمه؛ دکتر سیدکمال خرازی و دکتر الهه حجازی، انتشارات سمت،چاپ سوم ۱۳۹۱، صفحه ۵۹۲)
/ 0 نظر / 85 بازدید