انتخاب اعضا و کمیته‌های فدراسیون شطرنج

اعضای کمیته داوران: رئس کمیته: حمیدرضا پورشاه‌ماری

١- ابوالقاسم نجیب ٢- فریدون اسکندری ٣- آبتین گلکار ۴- رینا فقیه‌نوبری

اعضای کمیته فنی: رئیس کمیته: علی‌رضا شفیعی

١- خسرو هرندی ٢- هادی کریمی ٣- امیر باقری ۴- فریدون اسکندری ۵- آرش روغنی

اعضای کمیته آموزش: رئیس کمیته: افشین تهرانی

١- خسرو هرندی ٢- عباس خاکپور ٣- مهران حق‌شناس ۴- محسن قربانی

۵- حسین آریانژاد  ۶- هاملت تومانیان

سازمان لیگ کشور: رئیس کمیته: فریدون اسکندری

١- کیومرث بیات ٢- حمیدرضا پورشاه‌ماری ٣- مسعود ناموری ۴- علی‌اکبر هدهدی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید