مکاتب شطرنج به نقل از کتاب مدرسه شطرنج چین

نام مکتب

دوره زمانی

تئوری

هدف

بخش مورد توجه

ایتالیا

قرن ١۶ تا ١٨

شطرنج هنر است.

دستیابی به زیبایی های تاکتیک

بازیهای باز و آخر بازی

کلاسیک

از نیمه قرن نوزدهم تا اوائل قرن بیستم

شطرنج علم است.

پیاده کردن منطق خالص در بازی

بازیهای بسته و تئوری بازی پوزیسیونی

هیپرمدرن

١٩١٠-١٩٢٠

شطرنج رقابت است.

بکارگیری استراتژی های پیچیده

بازیهای نیمه بسته و تئوری استراتژی

شوروی/

روسیه

نیمه قرن بیستم تا کنون

شطرنج هنر رقابت است.

همآهنگی و کمال گرایی در وضعیتها

بازیهای نیمه باز و تئوری بازی دینامیک

چین

از ١٩٩٠ تا کنون

شطرنج هنر فکر کردن است.

دست یابی به قوه استدلال و حس قوی

بازی در وضعیتهای غیر معمول، استراتژی رقابت

جدولی را که ملاحظه فرمودین قسمتی از کتاب مدرسه شطرنج چین است که  نویسنده آن لیو ونژه مکاتب شطرنج را به شیوه ای جالب دسته بندی کرده است.

درباره نویسنده کتاب و مرور تاریخی چند ساله شطرنج چین بد نیست بدانید که:

"لیو ونژه" به عنوان اولین بازیکن چینی که موفق شد یک استاد بزرگ غربی را در سال ١٩٧٨ شکست دهد، هنوز در چین مورد احترام ویژه می باشد، وی در این کتاب نشان داده است که چگونه ایده ٢۵ سال پیش یکی از رهبران چین برای رسیدن به سطح قهرمانی جهان  به اجرا در آمده است، (هر چند این ایده در آن زمان مورد تمسخر استادان روس قرار گرفته بود) و چگونه بازیکنانی مثل خی یون، ژو چن و خو یوهوآ به مقام قهرمانی بانوان جهان دست یافتند و همچنین استاد بزرگانی نظیر بو خیانگ زی و ... که در مسابقات متعددی مقامهای قهرمانی کسب کرده اند.

/ 0 نظر / 11 بازدید