پیلزبری

پیلزبرى یکى از معماها و رمز و رازهاى تاریخ شطرنج بوده است. فقط یکبار در دوران زندگى کوتاهش برنده اول جایزه بزرگ شد، و آن در سال ۱۸۹۵ در هستینگز بود که قویترین رویداد زمان اوبود. شاهکار او شطرنج با چشم بسته و حافظه قوىاش میباشد که در نوع خودش بىنظیر بود. بهترین بازى اش که شامل آخرین پیروزیش بر لاسکر میشود، نشانى از یک هنرمند بزرگ دارد. پیلزبرى شطرنج را در بوستون ماساچوست خیلى دیر یعنى در ۱۶ سالگى آموخت که در روزگار قابل تامل و تقریباً مانع سختى براى کسانى است که میخواهند استاد بزرگ قدرتمندى بشوند.اما او به سرعت پیشرفت کرد و فقط ۲۲ سالش بود که امتیاز پیروزىهاى غیر منتظره اش در هستینگز بر لاسکر، اشتاینیتز، تاراش و چیگورین او را جلوتر از همه قرار داد.
در سالهاى بعد پیلز برى بطور ثابت برنده جوایز بزرگ بین المللى بود بدون اینکه مقام خود را کاملاً بعنوان حریف لاسکر تثبیت نماید. او با نمایش شطرنج با چشم بسته تحسین همه دنیا را برانگیخت و زمانیکه در آن واحد در۲۲ بازى با چشم برنده شد رکودى براى دنیا بجاى گذاشت. او نمایش هاى شطرنج با چشم بسته و درافت چکرز (نوعى بازى) را بطور دسته جمعى و در سکوت کامل برگزار میکرد.
شاید برجسته ترین شاهکار فکرى او زمانى اتفاق افتاد که دو پروفسور لغات مشکل و متفاوتى را جهت به خاطر سپردن به او دادند. پیلزبرى براى دقایقى به لغات نگاه کرد آنها را مطابق ترتیب داده شده تکرار نمود و سپس عکس دستور عمل کرد. روز بعد او قادر بود تمام لغات را از حفظ تکرار نماید. یکى از عجایب شطرنج در اواخر قرن نوزدهم، آدم ماشینى جالبى بنام"عجیب" در اندامى تمام رنگ که مانند فرمانروایان مقتدر آفریقائى جامه در بر کرده بود و با اهرامهائى کار میکرد. در داخلش انواعى از ابزارها و دستگاههائى داشت که تصور میشد آنرا در سطح یک استاد قادر ببازى میسازد. اما در حقیقت یک انسان متخصص در داخل آن پنهان شده بود و اهرام ها را بکار مىانداخت.مشکل این بود که مالک اول "عجیب"و گرداننده آن مرد کوچک اندامى بود و آدم ماشینىرا به اندازه قد و قواره خودش طراحى کرده بود. اما وى به زودى دریافت که از نظر بدنى کار با آن بسیار سخت و دشوار است. هواى داخلى "عجیب" بسرعت مانده و گرم میشد و او در روزهاى داغ تابستان خسته و بىرمق میگردید. از اینرو استادان شطرنج استخدام میشدند تا داخل "عجیب" بنشینند اما آنها نیز دریافتند شرایط فیزیکى غیر قابل تحمل است و جایگزینى سریع یکى بجاى دیگرى را مورد استفاده قرار دادند.
پیلزبرى وظیفه کارگردانى "عجیب" را در سال ۱۸۹۰ بعهده گرفت و آدم ماشینى را با وقفه و استراحت براى تورنمنت هاى بین المللى بکار انداخت تا سال ۱۹۰۰ بکار خود ادامه داد که تحمل و پایدارى او در این کار در حد شاهکارهاى بازى شطرنج او با چشم بسته است. اما قد او ۱۸۰ سانت بود و عضلاتش بطور بدى درد را در داخلل ماشین تحمل میکرد. گفته شده پیلز برى براى رهائى از درد هر روز مقدارى مشروب میخورد رقیبان بىشمارى با "عجیب" دست و پنجه نرم میکردند از جمله نویسندگان او هنرى(o Henry) از میان هنرمندان سارابرنار و در میان ورزشکاران کریستى ماتیوسون بسکتبالیست. خیلى از مفسران و دوستان پیلزبرى معتقدند بازى هاى او با چشم بسته و شاهکارهاى وابسته به قوه حافظه اش انرژى بسیارى از او میگرفتند و او را از فرصت هاى دستیابى به عنوان جهانى محروم میساختند.
پیلزبرى درسن ۳۳ سالگى درپى یک بیمارى طولانى درگذشت. شاید عادت شرابخوارى او به مرگش کمک کرد.
همچنین گفته شده است که پیلزبرى در طول برگزارى مسابقات سن پترزبورگ(۶-۱۸۹۵) دچار نوعى بیمارى شد و در حالیکه درنیمه راه دستیابى به هدف و رهبرى چهار بازیکن و صاحب ۵/۶ امتیاز از ۹ بازى بعلاوه ۲ پیروزى بر قهرمان جهان، لاسکر بود، در نیمه دوم بازى ها دچار سقوط و اضمحلال شد و تنها ۵/۱ امتیاز از ۹ بازى بدست آورد.
اگر نتایج نیمه اول مسابقات سن پترزبورگ با حساب امتیازات او در هستینگز جمع شوند، بدیهى است که او در نقطه اوج خودش و قهرمان جهان بود.
به مانند دیگر نوابغ بزرگ آمریکائى، مورفى و فیشر، پیلزبرى با بىتوجهى به خودش، استعدادش را خدشه پذیر نمود.
پیلزبرى بازیکن ژرف اندیش و اصیلى بود و اسلوب ویژه او با مهره سفید در گامبى وزیر رد شده، میتواند به نحو موثرى توسط بازیکنان باشگاهى مورد استفاده قرار گیرد. فکر اصلى در این روش ساده است:سفید اسب f3 را در خانه e5 مستقر و با پیاده f4 حمایتش میکند. فیل خود را بر روى قطرh1-h7 قرار میدهد و سپس وزیر و رخ f1 را براى حمله شاه سیاه به صحنه میاورد، تا زمان پیلزبرى بسیارى از استادان بزرک معتقد بودند که گامبى وزیر معمولى به جهت اکثریت پیاده اىاش در جناح وزیر مورد توجه سیاه است. دکتر تاراش، تئوریسین پیشگام آنزمان، این نظر را حفظ کرد و زمانیکه اسلوب جدید، او را در هستینگز ۱۸۹۵ مغلوب ساخت تاثیر حمله پیلزبرى در شطرنج بهمان اندازه انقلابى بود که روش ارتفاع فاسبورى از روى مانع.
مرگ نابهنگام پیلزبرى، تعیین جایگاه واقعى او در تاریخ شطرنج مشکل میسازد. الو -Elo به خاطر بهترین دورانش امتیاز ۲۶۳۰ را به او میدهد که برابر امتیاز کاندید عنوان جهانى زمان حاضر میباشد. عمدتاً او بهترین نتایج را در مقابل لاسکر (۵-۵ و ۴ مساوى) در مقایسه با سایر حریفان در طول سالهاى قبل از ۱۹۱۴ داشته است و پیروزى نهائى او در کمبریج اسپینگز سال ۱۹۰۴ - زمانیکه او فرد مریضى بود - یکى از بهترین بازیهاى اوست.

/ 1 نظر / 18 بازدید
هومن خادم

آقای کرامتی اگر که امکانش هست لینک شطرنج دورود رو به خانه شطرنج دورود تغییر دهید.